چند طرح کارزار «خیابان» تریبون زندانی سیاسی» در دفاع از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در یک قاب
ارجاع تسنیم به رابطه صهیونیسم و همجنسگرایی
گزارش سالانه سال ۲۰۱۹ الیگای جهانی منتشر شد