یکصد سال لذت، جنسیت و قدرت / شادی امین

یکصد سال لذت، جنسیت و قدرت / شادی امین 4 ژوئن 2006 کنفرانس بنیاد…

قدرت و لذت

قدرت و لذت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:آدرﯾﺎن رﯾﭻ و اودری ﻟﺮد ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺷﺎدی اﻣﯿ…

آشفتگی جنسیتی

آشفتگی جنسیتی http://gendertrouble.poetrymag.ws/GENDERTROUBLE.pdf عنوان اصلی: Gender Tro…