نوشته‌ها

علوی‌های ترکیه و حمایت از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی(فارسی، تورکی، کوردی و عربی)

/
ترکیه ساختار اجتماعی متنوعی از نظر دین و اعتقاد، نژاد و اتنیک، …