توضیح المسائل

ال و جی و بی و تی و …

مساله چهاردهم:

ما همجنسگرایان چگونه تولید مثل کنیم؟

مساله سیزدهم:

آیا ما همجنسبازیم؟

مساله دوازدهم:

تبلیغ همجنسگرایی یا تبلیغ حق و حقوقمون؟

مساله یازدهم:

آیا همجنسگرایی یک بیماریه که باید علاج بشه؟

مساله دهم:

دین، خدا، همجنسگرایی و گناه

مساله نهم:

با دگرجنسگرایان هوس‌باز چه کنیم؟

مساله هشتم:

از یکی خوشم میاد… چیکارش کنم؟

مساله هفتم:

آیا میشه هم همجنسگرا بود و هم همجنسگراستیز؟

مساله ششم:

همجنسگرایی و مقایسه با حیوانات

مساله پنجم:

آشکارسازی یعنی چی و کی وقتشه؟

مساله چهارم:

از کجا بفهمم ترنس هستم

مساله سوم:

از کجا بفهمم که همجنسگرا هستم؟

مساله دوم:

آیا می‌توان با وجود شرایطی که در آن حتی برای همجنسگرایی مجازات اعدام وجود دارد به تغییر امیدوار بود؟

مساله اول:

اصلا چرا توضیح المسائل؟