اولین تقویم‌ فارسی #کوییر

می‌گویند تاریخ را فاتحان نوشتند، نگاه که می‌کنیم می‌بینیم که تقویم را هم حاکمان نوشته‌اند.
تقویم ایرانی که پر از روزهای مرگ و تولد شخصیت‌های مذهبی اسلام و شیعه است، اما هیچ خبری از حقوق اولیه انسانی در آن نیست.
با خود فکر کردیم یک تقویم ویژه شش رنگ بسازیم.
تقویمی که در آن مناسبات را از زاویه دید انسانی، حقوق بشری و با تمرکز بر مساله افراد ال‌ جی‌ بی تی‌ آی طراحی کرده باشیم.

نه تقویمی که روز «دختر» در آن جشن گرفته می‌شود، و مساله‌ای مثل «#بکارت» در آن یادآوری و به زن تحمیل می‌شود، تقویمی که روز جوان در آن وجود دارد اما تعبیری که از روز جوان در آن وجود دارد تماما بازنمایی ایدئولوژیک جوان مورد پسند جمهوری اسلامیست، هر چیزی غیر از آن نه به رسمیت شناخته می‌شود و نه به صورت واقعی در این تقویم و روزگار حاصل از سیاست حاکمان تنظیم کننده‌اش ارزش و اهمیتی دارد.
اولین تقویم‌ فارسی کوییر، به این امید که‌ این مناسبات با به رسمت شناختن مطالبات اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در تقویم رسمی ایران قرار بگیرد.