خطر‌های همجنس‌گراهراسی

واژه همجنس‌گراهراسی اولین بار در سال 1972 توسط جرج وینبرگ توص…