نوشته‌ها

ازدواج همزمان چهل زوج همجنس در برزیل

/
لحظه‌ی بوسیدن چهل زوج همجنس در سائوپائولوی برزیل پیروزی ژایر بالسونارو، در انت…