بیانیه‌ی گروهی از همجنسگرایان در پاسداشت هشتم مارچ / ۱۷ اسفندماه

هر روز برای ما، یادآور وجود است؛ وجودی که هست، فقط هست و بدون هر مرز…