سیاست جدید دولت ترامپ: جنسیت بر اساس کروموزوم نوشته شود

به گزارش نیویورک تایمز، دولت ترامپ در نظر دارد قانونی را به تصویب برساند که جنسیت را وابسته به اندام جنسی و غیرقابل تغییر تعریف کند. در این رویکرد جدید، جنس یا مونث است یا مذکر، غیرقابل تغییر است و با اندام جنسی فرد در زمان تولد تعیین می‌شود. به این ترتیب در صورت تصویب … ادامه خواندن سیاست جدید دولت ترامپ: جنسیت بر اساس کروموزوم نوشته شود