گرامیداشت فریدون فرخزاد بدون گفتن از همجنسگرایی‌اش ممکن نیست

  گرامیداشت فریدون فرخزاد بدون گفتن از همجنسگرایی‌اش ممکن نیست با گذشت ۲۶ سال از ترور وحشیانه فریدون فرخزاد، هم‌جنس‌گرایی او، همچنان در یادبود او حذف و کتمان می‌شود. گی بودن فریدون فرخزاد، در کنار صحبت‌های بی‌پرده‌اش از تفکر ارتجاعی حاکم در آن زمان از ویژگی‌هایی بود که باعث خشم و غضب جریان حاکم نسبت … ادامه خواندن گرامیداشت فریدون فرخزاد بدون گفتن از همجنسگرایی‌اش ممکن نیست