برابری جنسیتی در قانون تایلند – سری سوم از قوانین مربوط به افراد ترنسجندر در جهان

🔍📚  در این مجموعه که به تدریج منتشر خواهد شد قوانین کشورهای پیشرفته‌تر در حوزه حقوق شهروندی برای افراد ترنسجندر را به زبان فارسی گردآوری کرده‌ایم. هدف از این کار یاری رساندن به جامعه ترنس ایران برای ترسیم چشم‌انداز مطلوب و فرموله کردن مطالبات خود برای رسیدن به این چشم‌انداز بوده است. بی‌شک استفاده از دستاوردهای … ادامه خواندن برابری جنسیتی در قانون تایلند – سری سوم از قوانین مربوط به افراد ترنسجندر در جهان