قوانین مربوط به همجنسگرایی

۱۰ تیر ۱۳۹۰ | ۰ دیدگاه

کتاب قانون مجازات اسلامی چاپ اول ، مشروح این قانون چنین است:

 

فصل اول‌- تعریف و موجب لواط

ماده ۱۰۸‌- لواط وطی مذکر است ‌چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ‌.

ماده ۱۰۹‌- فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد‌.

ماده ۱۱۰‌- حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است‌.

ماده ۱۱۱‌- لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند‌.

ماده ۱۱۲‌- هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود‌.

ماده ۱۱۳‌- هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد‌.

فصل دوم‌- راههای ثبوت لواط در دادگاه

ماده ۱۱۴‌- حد لواط با ‌چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار‌کننده ثابت میشود‌.

ماده ۱۱۵‌- اقرار کمتر از ‌چهار بار موجب حد نیست و اقرار‌کننده تعزیر میشود‌.

ماده ۱۱۶‌- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار‌کننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد‌‌.

ماده ۱۱۷‌- حد لواط با شهادت ‌چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود‌.

ماده ۱۱۸‌- با شهادت کمتر از ‌چهار مرد عادل لواط ثابت نمیشود و شهود به قذف محکوم میشوند‌.

ماده ۱۱۹‌- شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد لواط را ثابت نمیکند‌.

ماده ۱۲۰‌- حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود‌، حکم کند‌.

ماده ۱۲۱‌- حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است‌.

تبصره‌: در صورتی که فاعل غیر‌مسلمان باشد‌، حد فاعل قتل است‌.

ماده ۱۲۲‌- اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه ‌چهارم حد آن قتل است‌.

ماده ۱۲۳‌- هر‌گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر میشوند‌.

ماده ۱۲۴‌- هر‌گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزیر میشود‌.

ماده ۱۲۵‌- کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمیشود‌.

ماده ۱۲۶‌- اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید‌.

باب سوم‌- مساحقه

ماده ۱۲۷‌- مساحقه‌، همجنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌.

ماده ۱۲۸‌- راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است‌.

ماده ۱۲۹‌- حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است‌.

ماده ۱۳۰‌- حد مساحقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ‌، مختار و دارای قصد باشد‌.

تبصره‌: در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و هم‌چنین فرقی بین مسلمان و غیر‌مسلمان نیست‌.

ماده ۱۳۱‌- هر‌گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه ‌چهارم حد آن قتل است‌.

ماده ۱۳۲‌- اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت توبه کند حد ساقط میشود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست‌.

ماده ۱۳۳‌- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو کند‌.

ماده ۱۳۴‌- هر‌گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند‌. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده میشود‌.


 

دسته: اسناد و قوانین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *